1.1. Kapcsolat

Hivatalos név: Egri Kulturális és Művészeti Központ

Székhely: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

Postacím: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
Faxszám: +36 36 517 555
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@ekmk.eu

Honlapcím: www.ekmkeger.hu

Közönségkapcsolat elérhetősége: titkarsag@ekmk.eu

1.2. A szervezet felépítése

A SZERVEZET VEZETŐJE

Pataki Zsuzsanna

igazgató

Bartakovics Béla Közösségi Ház

+36 20 779 0375

ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ

Pataki Zsuzsanna

igazgató

Bartakovics Béla Közösségi Ház

+36 20 779 0375

1.3. A felügyelt költségvetési szervek

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

1.4. Gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Egri Kulturális és Művészeti Központ többségi tulajdonában áll, illetve amely az Egri Kulturális és Művészeti Központ részvételével működik.

1.5. Közalapítványok

Nincs olyan közalapítvány, amelyet az Egri Kulturális és Művészeti Központ alapított, vagy melyeknek alapítói jogát gyakorolja.

1.6. Lapok

Nincsenek az Egri Kulturális és Művészeti Központ által alapított lapok.

1.7. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.8. Költségvetési szervek

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ nem alapított költségvetési szervet.

2.1. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

– 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

– EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről,

– 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,

– EMMI rendelet  A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról,

– 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

– a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek,

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

– 368/2011. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,

– 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,

– 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

– 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról,

– EMJV Önkormányzata Közgyűlése 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete helyi közművelődési feladatok ellátásáról

– más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak nincsen hatósági jogköre.

Szervezeti dokumentumok

2.3. Közszolgáltatások

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: Közművelődési intézmények tevékenysége.

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: A nyitva tartására vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke: A belépődíjakra vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

2.4. Döntéshozatal, ülések

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak nincsenek döntéshozatali ülései.

2.5. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak nincsenek testületi szervei.

2.6. Pályázatok

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak jelenleg nincsenek kiírt pályázatai.

2.7. Hirdetmények

Nincsenek a Egri Kulturális és Művészeti Központ által közzétett hirdetmények, közlemények.

2.8. Adatvédelem

Adatvédelmi dokumentumok
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

2.9. Közzétételi listák

Az Egri Kulturális és Művészeti Központra nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ nem rendelkezik ellenőrzési listával.

3.1.2. A működés eredményessége, teljesítmény

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei:

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Munkatervek
3.2.2. Beszámolók
3.2.3. Szakmai beszámolók
3.2.4. Költségvetés

3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ nem nyújt a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.3.3. Szerződések
3.3.4. Koncessziók

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

3.3.5. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.6. Közbeszerzések

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ az elmúlt egy évben nem végzett közbeszerzést.